ទំនាក់ទំនង

[បិទ]
អាស័យដ្ឋាន

Villa #44, St. 162, Phsar Depo I, Phnom Penh, Cambodia.
Phone: 012345678
E-mail: sale@thecita.net

Villa #44, St. 162, Phsar Depo I, Phnom Penh, Cambodia. - See more at: http://thecita.net/Site/index.php#sthash.rlu5mh1v.dpuf